Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ηλεκτρολογικό υλικό

 

Νέα Υπουργική απόφαση για την διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3245Β της 04.08.202 η Απόφαση με αριθ. 82373 των Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα τον 
καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης και διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών  και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης.
Περισσότερα στο ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

 

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το ηλεκτρολογικό υλικό

Έχει  Aριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129 και βρίσκεται στο ΦΕΚ 1425 Β της 20.05.2016

Η νέα αυτή ΚΥΑ έχει τίτλο: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης.
Αφορά το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση μεταξύ 50 και 1.000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1.500 V για το συνεχές ρεύμα.
Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την κυκλοφορία των παραπάνω υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης τις υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές, τους αντιπροσώπους, τους εισαγωγείς και τους διανομείς των.  
Περιέχει επίσης τους κανόνες και τους όρους για την τοποθέτηση της σήμανσης CE στα ηλεκτρολογικά υλικά, αλλά και προβλέψεις  για ηλεκτρολογικό υλικό που ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή για τα κατοικίδια ζώα ή για την περιουσία.

Περισσότερα στο ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.

 

Ηλεκτρονικό μητρώο ρευματοδοτών – ρευματοληπτών

Στο ΦΕΚ 3656 Β της 17.10.2017 βρίσκεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα διαχείρισης και τεχνικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας - Μητρώου Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ) για τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης και έκδοσης του αριθμού καταχώρισης αυτών.

Επειδή οι ρευματοδότες (πρίζες), οι ρευματολήπτες (φις), τα πολύπριζα, οι προσαρμογείς (αντάπτορες) και οι επεκτάσεις (μπαλαντέζες) δεν υπάγονται στις κανονιστικές διατάξεις για το CE πρέπει να πληρούν νομοθετημένες απαιτήσεις και πρέπει να καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας για να κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα.

H Νομοθεσία αυτή αφορά ιδιαίτερα όσους κατασκευάζουν, πωλούν, εισάγουν αυτά τα ηλεκτρολογικά υλικά στην Ελλάδα. 

Το ΗΜΡΡ τίθεται σε λειτουργία από τις 2 Ιανουαρίου 2018.

Περισσότερα στο ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr