Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


ΦΕΚ για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διάφορα

Βεβαίωση ηλεκτρολόγου για μη ρευματοκλοπή σε επαγγελματική ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω της ΥΔΕ

Στο άρθρο 125 του Νόμου 5106/2024, στο ΦΕΚ 63Α’ της 01.05.2024 βρίσκονται οι νέες απαιτήσεις με εφαρμογή από 01.05.2024:

Από τις απαιτήσεις αυτές γίνεται προσπάθεια ερμηνείας μόνο αυτής που έχει εφαρμογή όταν αλλάζει χρήστης ηλεκτρικής ενέργειας σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επαγγελματικής χρήσης (κατηγορίες Β και Γ στην Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αριθμ. 101195 στο ΦΕΚ 4654 Β’ της 8.10.2021). Στην περίπτωση αυτή ο νέος χρήστης της εγκατάστασης πρέπει να προσκομίζει νέα επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
Η απαίτηση αυτή είναι σε ισχύ από τον 10.2021 και προκύπτει από το ii) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παραπάνω ΥΑ, με τύπο ελέγχου για τη δημιουργία της ΥΔΕ, έκτακτος έλεγχος. Από το αα) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της ίδιας ΥΑ, προκύπτει επίσης ότι αυτή η νέα επικαιροποιημένη ΥΔΕ θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την αλλαγή χρήστη.
Σε περίπτωση τακτικού επανελέγχου (άρα μη διαδοχής χρήστη), η βεβαίωση αυτή δεν προκύπτει να είναι απαιτητή.

Με βάση το παραπάνω άρθρο 125, η νέα αυτή επικαιροποιημένη ΥΔΕ θα πρέπει να υποβάλλεται (προσκομίζεται) στον ΔΕΔΔΗΕ από τον νέο χρήστη της εγκατάστασης.
Αυτή η απαίτηση έρχεται σε αντίθεση με την απαίτηση της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της παραπάνω ΥΑ, στην οποία αναφέρεται ότι η ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής της τεκμηρίωσης υποβάλλονται με ευθύνη του συντάκτη της.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραπάνω άρθρο Νόμου είναι νομοθετικά ισχυρότερο της Υπουργικής Απόφασης, αλλά και χρονικά μεταγενέστερο, προκύπτει ότι η υποβολή της νέας αυτής επικαιροποιημένης ΥΔΕ θα πρέπει να γίνεται από το νέο χρήστη της εγκατάστασης.

Στην νέα αυτή επικαιροποιημένη ΥΔΕ, ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πρέπει να βεβαιώνει και τη μη παραβίαση της μετρητικής διάταξης του ΔΕΔΔΗΕ.
Το που και πως θα το τεκμηριώνει (βεβαιώνει) στα έγγραφα της ΥΔΕ παραμένει ασαφές.
Μέχρι να προκύψουν επίσημες οδηγίες – διευκρινήσεις προτείνεται:
Η αιτιολόγηση να περιγράφεται στο ισχύον από την παραπάνω ΥΑ βασικό έγγραφο της ΥΔΕ.

Παράδειγμα ηλεκτροδοτούμενης εγκατάστασης, για οριστικοποιημένη ΥΔΕ:

Συνιστάται να μην υποβάλλεται οριστικοποιημένη ΥΔΕ, αν δεν είναι σφραγισμένος εξωτερικά ο μετρητής.
Επικουρικά: Στην συνοδευτική τεκμηρίωση της ΥΔΕ (Καταγραφή στοιχείων ΕΗΕ) μπορεί να υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ και φωτογραφία του σφραγισμένου εξωτερικά μετρητή η οποία να παραδίδεται και στον χρήστη – καταναλωτή.

Παράδειγμα μη ηλεκτροδοτούμενης εγκατάστασης, μη οριστικοποιημένη ΥΔΕ, με μετρητή χωρίς σφραγίδα:

Επισήμανση: Τα παραπάνω είναι προτάσεις του γράφοντος μέχρι να προκύψουν επίσημες οδηγίες – διευκρινήσεις. 
Γ. Σαρρής 12.05.2024

 

Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός

Στην Υπουργική Απόφαση με τίτλο: "Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού"  με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3985Β της 22.06.2023, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε εφαρογή τον νέο αυτόν Κανονισμό. Με ηλεκτρολογική οπτική:
Οι απαιτήσεις για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ήταν στο άρθρο 30 στον παλιό Κανονισμό, στον νέο βρίσκονται στο άρθρο 31. Διατηρείται ό όρος ‘’εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων’’. Έχει γίνει προσαρμογή στην ισχύουσα νομοθεσία για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (παράγραφος 1.2). Δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη ότι τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον στην ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ! Φαίνεται να παραμένουν στην ΔΕΗ! Για τους υποσταθμούς παραμένει ακόμα ο ΚΕΗΕ (παράγραφος 2.4)! Προσαρμογές έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.
Καλή εφαρμογή στην πράξη!

Περισσότερα στο ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και βέβαια στο Εθνικό Τυπογραφείο

 

Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους

Ένα θέμα που έχει απασχολήσει και απασχολεί πολλούς ηλεκτρολόγους: Οι επεκτάσεις σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε κοινόχρηστους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση, ρυθμίζεται νομοθετικά. Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στο ΦΕΚ 251Α' της 23.12.2021 στο άρθρο 159.  Όπως προκύπτει από το άρθρο αυτό, πριν την κατασκευή της εγκατάστασης απαιτείται πρώτα μελέτη η οποία πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Το ΦΕΚ αυτό έχει για τίτλο ''Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις''. Επειδή το ΦΕΚ περιέχει πολλά και μη σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θέματα, εδώ διατίθεται ένα απόκομμα του με μόνο το άρθρο 159. 

Περισσότερα στο απόκομμα του ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και βέβαια στο Εθνικό Τυπογραφείο

 

 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Ο Κανονισμός αυτός έχει επικαιροποιηθεί πρόσφατα (Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 41, στο ΦΕΚ 80Α' της 7.05.2018), έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις 07.08.2018 και καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια. Με τις απαιτήσεις του δημιουργούνται διασυνδέσεις με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 για τις δομικές κατασκευές (Construction Products Regulation = CPR), ο οποίος θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα καλώδια που προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση, σε δομικά έργα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κτίρια και γενικά σε έργα πολιτικού μηχανικού (π.χ. λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες κ.λπ.). Οι κατηγορίες των καλωδίων που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις του CPR είναι: Τα καλώδια ισχύος, ελέγχου, τηλεπικοινωνιών και οι οπτικές ίνες. 
Επίσης τα Τμήματα 422, 526 και το Κεφάλαιο 56 του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 συνδέονται με αυτόν τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Περισσότερα  στο ΦΕΚ το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ και βέβαια στο Εθνικό Τυπογραφείο

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr